Tájékoztatjuk önt, hogy az intézetünkben történő tartózkodása időtartamára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket az egészségügyről szóló 1997 évi CLIV. törvény részletesen szabályozza. Intézményünkben a törvény által biztosított jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint gyakorolhatja:

 1. Kórházunkban történő tartózkodása során az Ön számára biztosított jogokat csak a gyógyintézetünkben meglévő feltételeknek megfelelően, betegtársai, valamint az egészségügyi dolgozók jogainak tiszteletben tartásával, a betegellátás zavartalanságának biztosításával és a Házirend-ben leírtak szerint gyakotolhatja. E szabályzat rendelkezései-értelemszerűen – a járóbetegekre és a fekvőbetegekre egyaránt vonatkoznak.
 2. Intézményünk a társadalombiztosítási ellátás keretében meghatározott, szakmailag indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülömböztetés nélküli egészségügyi ellátást csak akkor tud térítésmentesen biztosítani, ha rendelkezésünkre bocsátja TAJ-számát. Sürgősség esetén azonban az életmentő, illetve a maradandó egészségkárosodás megelőzését szolgáló ellátást akkor is biztosítjuk, ha TAJ-számát nem tudja bemutatni, vagy nincs egészségbiztosítása.
 3. Jogszabályban meghatározott körben az ellátás térítésköteles, ilyen pl. ha beutalóhoz kötött ellátást beutaló nélkül kíván igénybe venni. Ekkor Önnek előre kell a térítés díját megfizetni. A pénztár a befizetett összegről számlát köteles kiállítani.
 4. Ön köteles személyi adatait hitelt érdemlően igazolni, ha a kórházba felvételre jelentkezik, továbbá a kórházi elhelyezéshez aláírásával hozzá kell járulnia.
 5. Intézetünkben Önnek joga van kezelőorvosát megválasztani, amennyiben ezzel a választott orvosa is egyetért és az osztály főorvosa az Ön választását szakmailag jóváhadja.
 6. Kórházi felvétele alkalmával Önnek jogszabályban foglalt kötelessége tájékoztatni kezelőórvosát és közvetlen környezetét mindenről, amivel mások testi épségét veszélyeztetheti. Különösen fontos az esetleg fennálló fertoző betegségek (pl. tbc, fertoző májgyulladás) bejelentése, és azon személyek megnevezése, akiktol a fertoző betegséget megkaphatta. Saját érdekében segítse kezelőorvosát és ápolóit azzal, hogy tájékoztatást ad az egészségügyi állapotát érintő valamennyi körülményről, így a korábbi betegségeiről, gyógykezeléseiről, előzőekben szedett gyógyszereiről, gyógyszerérzékenységéről, szenvedélybetegségeiről. Fontos tudni azt is, hogy korábban tett-e Ön egészségi állapotát vagy gyógykezelését érintő jognyilatkozatot.
 7. Kezelőorvosa köteles Önt tájékoztatni egészségi állapotáról, kezelésének várható lefolyásáról még annak megkezdése előtt. Közölnie kell, hogy milyen beavatkozást tervez és annak melyek a várható következményei. Felvilágosítást kell kapnia a kezelési alternatívákról, és minden kockázatról, amely a beavatkozással együtt járhat, továbbá arról is, hogy milyen következményei lehetnek a tervezett vizsgálatok, kezelések elmaradásának, ha azok elvégzésébe Ön nem egyezik bele.
 8. Amennyiben a megállapított diagnózissal, a javasolt terápiával, vagy az egészségi állapotát érintő bármely kérdéssel kapcsolatban Önnek kételyei vetődnek fel, kezdeményezheti más orvos által történő vizsgálatát is. Erre vonatkozó igényét az osztályvezető főorvosnak vagy az orvosigazgatónak kell bejelentenie. Amennyiben a tervezett kezekéssel vagy vizsgálati tervvel kapcsolatban ellenvetése van, Ön jogosult a megajánlott kezelést , beavatkozást vagy tervezett vizsgálatot visszautasítani. Ezt azonban csak sajátkezűleg megírt nyilatkozatban, hiteles közokiratban teheti meg. Ebben az esetben az Ön nyilatkozatát a kezelőorvos rögzíti a kórlapban és tanúk hitelesítik aláírásukkal a nyilatkozat tartalmát.
 9. Ha Ön valamely egészségügyi tevékenység, beavatkozás ellen nem tiltakozik, e viselkedése szóbeli beleegyezésnek, illeve ráutaló magatartásnak tekinthető, hogy írásbeli megerősítés nem szükséges. Ön a szóban vagy írásban adott beleegyezését, bármikor visszavonhatja, még akkor is, ha pl. már a műtőasztalon fekszik. Ilyen esetben számítnia kell arra, hogy az elmaradt beavatkozás előkészítéséhez szükséges többletköltséget az egészségbiztosító nem fogja megtéríteni és ezt a költséget a kórház kénytelen lesz önre hárítani.
 10. Önnek joga van egészségi állapotáról és a kórházban Önnel kapcsolatban történő valamennyi tevékenységről információt kérni, az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációkba betekinteni. Önnek joga van meghatározni azt, hogy kíván-e egészségi állapotáról részletes tájékoztatást kapni, továbbá, hogy adható-e hozzátartozóinak vagy ismerősei közül valakinek tájékoztatás az Ön állapotáról. 
 11. Az orvos és a orvosi tevékenységnél közreműködok titoktartásra kötelezettek. A beteg egészségi állapotáról tájékoztatást csak a kezelőorvos, ügyeletes orvos, osztályvezető főorvos és helyettese adhatnak a közvetlen hozzátartozóknak, vagy az Ön által megjelölt személyeknek. Az Ön vizsgálata és gyógykezelése során csak azon személyek lehetnek jelen a helyiségben, akiknek részvétele az ellátáshoz feltétlenül szükséges. Az Önnel kapcsolatos tennivalókat kórházunk személyzete úgy köteles végezni, hogy az Önre vonatkozó információkat mások ne láthassák, illetve ne hallhassák, kivéve, ha azt sürgősség vagy veszélyeztetett állapot teszi indokoltá. A kórházból történt távozása után csak teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban vagy közokiratban felhatalmazott személy jogosult az Ön dokumentációjába betekinteni vagy arról másolatot kérni. A kórházban fekvő betegről telefonon tájékoztatás nem adható, csak a kórházi tartózkodás ténye közölhető (külön kérésre még erről sem ad felvilágosítást az intézmény).
 12. Azonban hozzájárulása nélkül is kötelességünk tájékoztatést adni az Ön otthoni ápolását, gondozását végző személynek azokról az adatokról, amelyek ismeretének hiánya az Ön egészségi állapotának károsodásához, vagy mások testi épségének, egészségének veszélyeztetéséhez vezet.
 13. Önnek bentfekvése során vagy azt megelőzően joga van írásban nyilatkozni arról, hogy szakmailag indokolt ellátást, különösen az életmentő beavatkozások ellátását visszautasítja. Ezt a jogát azonban csak abban az esetben gyakorolhatja, ha olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül – megfelelő egészségügyi ellátás mellett is – gyógyíthatatlan és halálhoz vezet. E nyilatkozatát csak bizonyító erejű közokiratban teheti meg. Azonban nincs szükség az Ön beleegyezésére, ha azok elmaradása mások – illetve az Ön 24. hetet betöltött magzatát is – egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, illetve ha Ön és/vagy kiskorú gyermeke közvetlen életveszélyben van. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha az Ön vallása a beavatkozás elvégzését tiltja. Nem utasíthatja vissza az életmentő beavatkozást, ha várandós anya és előreláthatóan képes a gyermek kihordására.
 14. Egészségi állapotától függoen Önnek joga van otthonába távozáskor mentőszállításra. Ennek indoklását a fekvőbetegosztály vezetője bírálja el.
 15. A betegek és hozzátartozóik a egészségügyi ellátással kapcsolatos észrevételeikkel, kérdéseikkel, kéréseikkel, panaszaikkal, az osztály dolgozóihoz, az osztályvezető főorvoshoz, az ügyeletes orvoshoz fordulhatnak. Kérjük, panaszuk előadásakor törekedjenek arra, hogy az elmondottakat bizonyítékokkal is alá lehessen támasztani. Etikai véttség gyanúja esetén panasszal írásban az Etikai Bizottság elnökéhez lehet fordulni.