# Adat Elérhetőség Frissítés Megőrzés Utolsó módosítás
1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Letöltés A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő 2014.05.21.
2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egységek

Szervezeti és működési szabályzat

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő 2022.06.22.
3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Letöltés A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő 2023.02.08.
4 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Letöltés A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő 2019.02.15.
5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő  
6 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
7 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
8 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

„Gróf Tisza István Kórház műszerezettségének javításáért” Alapítvány
Alapító okirat

Alapító okirat módosítása

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 2023.02.01.
9 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
10 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
11 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Emberi erőforrások minisztériuma

Belügyminisztérium

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 2023.02.01.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

# Adat Elérhetőség Frissítés Megőrzés Utolsó módosítás
1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Alapító okirat
SZVMSZ
Organogram
Adatvédelmi szabályzat
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 2022.06.22.
2 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő  
3 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
4 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő  
5 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Letöltés A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 2022.06.22.
6 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
7 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Nem releváns Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
8 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
9 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nem releváns Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtási időpontják követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
10 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Nem releváns Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával  
11 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Nem releváns Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
12 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Jelenleg nem áll rendelkezésünkre nyilvános adat A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
13 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve lásd az Adatvédelmi szabályzat 14. fejezetét Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 2019.01.10.
14 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Nem releváns Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
15 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adatszolgáltatás Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 2023.05.22.
16 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
17 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
18 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Nem releváns A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
19 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével Nem releváns A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
20 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nem releváns A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
21 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Nem releváns A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
22 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nem releváns A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
23 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Nem releváns A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
24 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege Nem releváns A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
25 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Nem releváns A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  

III. Gazdálkodási adatok

# Adat Elérhetőség Frissítés Megőrzés Utolsó módosítás
1 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója 2014. évi elemi költségvetés

2014. évi éves költségvetési beszámoló

2015. évi elemi költségvetés

2015. évi éves költségvetési beszámoló

2016. évi elemi költségvetés

2016. évi éves költségvetési beszámoló

2017. évi elemi költségvetés

2017. évi éves költségvetési beszámoló


2018. évi elemi költségvetés

2018. évi éves költségvetési beszámoló

2019. évi éves költségvetési beszámoló

2019. évi elemi költségvetés I.

2019. évi elemi költségvetés II.

2020. évi elemi költségvetés I.

2020. évi elemi költségvetés II.

2020. évi éves költségvetési beszámoló

2021. évi éves költségvetési beszámoló

2021. évi elemi költségvetés

2022. évi elemi költségvetés

2023. évi elemi költségvetés

A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig 2023.02.02.
2 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2021. IV. negyedév

2022. I. negyedév

2022. II. negyedév

2022. III. negyedév

2022. IV. negyedév

Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával 2023.02.01.
3 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Nem releváns A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig  
4 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

2011-2015. évi szerződések

2015-2022. évi szerződések

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig 2023.02.02.
5 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával  
6 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Nem releváns Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával  
7 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Letöltés Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával 2023.02.03.
8 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Letöltés Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával 2023.03.29.
9 Intézkedési terv az egyajánlatos közbeszerzések csökkentése érdekében 2022. beszerzési évre Letöltés     2023.03.29.